Tag: प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या कामकाज वेळेबाबत परिपत्रक शासन निर्णय.

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या कामकाज वेळेबाबत परिपत्रक शासन निर्णय.   प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०८ जानेवारी २०२४ प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत कार्यरत स्वयंपाकी…