Tag: Udise plus update 2023-24 last date

Udise plus update 2023-24 last date

Udise plus update २०२३-२४:शिक्षण संचालक माध्यमिक यांचे दिनांक २८ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार यु-डायस प्लस प्रणालीवर माहिती नोंदणी बाबत पुढील प्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहे.       वारंवार सूचना…